Новини

 

Дата: 31.07.2014г.

П О Д П И С К А
от
синдикални членове на КТ”Подкрепа” Пловдив и други служители по трудово и служебно правоотношение към район “Южен” Община Пловдив
СРЕЩУ
действащата нормативна база, по която се формира разпределението на паричните средства за основните месечни заплати и допълнителни трудови възнаграждения на работниците и служителите по трудово и служебно правоотношение в държавната администрация, както и начините за оценяване на резултатите за определянето на индивидуалните работни заплати, които не могат да се актуализират ежегодно към по-високо възнаграждение.

С    И С К А Н Е
за изпълнение промяна на законодателството и стандартите, с цел увеличаване на основните месечни заплати на:
СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Считаме, че е необходимо да се предприемат действия за промяна на законодателството и стандартите към този момент, които възпрепятстват увеличаването на трудовите възнаграждения на всички работещи по трудови и служебни правоотношения в държавната администрация. Смятаме, че най уместно на този етап е действията да бъдат насочени към Министерството на Финансите, съгласувани с финансистите на Община Пловдив за увеличаване на заплатите по законосъобразен процедурен начин.
1. Да се актуализира наредбата за заплатите на служителите в държавната администраци приета с ПМС 129 от 26.06.2012 год. с цел постигане на следните искания, които към момента е невъзможно да се приложат:
2 Да бъдат спазени нивата на работната заплата при служители с по-продължителен професионален опит. Да бъдат спазени тези нормативи от сега действащата наредба за новоназначените служители, че да се предотврати несправедливостта спрямо заварените служители, назначени при старата , заварена като действаща нормативна база.
3. Да се осигурят бюджетни средства за активно прилагане на новата Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и Наредбата за условията и реда на оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, за уувеличение на индивидуалната основна месечна заплата.
4.Да се възстанови отпадналото допълнитено възнаграждение за прослужено време 1% за всяка година.
5.Друго по Ваша компетентност
След приемането на бюджета на Община Пловдив за 2014 г. се получи несправедливост между служителите назначени в държавната дейност и местните дейности, която обаче, е заложена не само в бюджета на Общината, но и в действащата нормативна база в страната.
Държавната дейност „122 – Общинска администрация – делегирана от държавата дейност” може да се дофинансира от общински приходи.
В държавната дейност утвърдения лимит за разходи за заплати през 2014 г. е същия както предходните четири години. Няма увеличение на лимита през пет поредни години. Трябва да се има предвид, че там са назначени служителите на ръководна и експертна длъжност в администрацията – Директори на дирекции, началник отдели и експерти. Служителите на ръководна длъжност ръководят, включително планират, организират, контролират и координират съответната администрация. Служителите на експертни длъжности прилагат законодателството, анализират и разработват предложения за решения на управленски проблеми, осъществяват контролни функции както по отношение на администрацията, така и спрямо дейността на други физически и/или юридически лица, когато това е определено с нормативен акт; изготвят анализи на практиката по прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми. От друга страна имат по-големи отговорности в пъти по-големи.

11:58 24.01.2014г.

На вниманието на медиите   гр.Пловдив

                                        Print       Уважаеми  медии,

 Синдикален регионален съюз „Подкрепа” Пловдив организира пресконференция във връзка с искания за  увеличение на  работните заплати на работещите в заведенията за социални   услуги .

  Пресконференцията ще се проведе в сградата на Синдикален регионален съюз Пловдив бул. „Руски”№86 на 27.01.2014г. от 11:00 часа.

За повече информация  телефон 0877905900.

                                                                                                                                                                                                 Председател :  Атанас Кръстев 

 

На 28 октомври 2013 г. ще се проведе семинар в гр. Дупница

На 28 октомври 2013 г. от 12.45 ч. в Дупница, х-л „Рила“, Дейност 1 „Създаване на Информационна система за анализ на колективните трудови договори“ ще проведе семинар на тема: „Добри и лоши практики в колективните трудови договори“ – Запознаване със създадената информационна система за КТД (печатни материали).
Форумът ще бъде открит от г-жа Венеция Левичкова, главен експерт на Дейност 1.
Целта на събитието е да бъдат запознати участниците в него със създадената информационна система за КТД като за целта ще бъдат представени презентации от експертите в дейността на сравнителните и тематични анализи, направени от тях, на колективни трудови договори в различни области: Сравнителен анализ на КТД ДП „Ръководство на въздушното движение“ и КТД „Летище Пловдив“ ЕАД; Тематичен анализ „Заплащане на труда в КТД „Агенция социално подпомагане“ и Споразумение за държавния служител в АСП; Тематичен сравнителен анализ „Взаимоотношенията между страните в КТД и условията за синдикална дейност на КТД „Топлофикация София“ ЕАД и КТД на „Топлофикация Сливен“ ЕАД; Сравнителен анализ на КТД „Технически университет-филиал гр. Пловдив“ и КТД „Шуменски университет“; „Сравнителен анализ на КТД „Нестле България“ АД и КТД „Крафт Фуудс България“ АД и „Анализ на КТД Институт по аграрна икономика“. По време на семинара ще се проведат и дискусии по отделните теми.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                                                                                                                                        На

                                                                                                                                                                                       Вниманието на медиите

                                                                                                                                                                                        Пловдив

 

СРС „Подкрепа” Пловдив след подаден сигнал от синдикалната секция   изказва своето притеснение относно заложените корекции в бюджет 2014г. и то в частта си- издръжка на Общински Детски Комплекс/ОДК/. В проекто-бюджета за 2014г. е заложено намаляване на издръжката на ОДК с около 25%  или от  1 014 272лв. на 760 896лв. Заложеното намаляване на издръжката основно се дължи на факта , че се предвижда прекратяване на почти всички спортни дейности. Това  ще доведе и до масово съкращение на служители на ОДК. По преценка на синдикалната ни секция в ОДК става въпрос за 20 човека или над 20%.

СРС „Подкрепа” Пловдив настояваме Общинската администрация и Общински съвет Пловдив да предприеме действия за коригиране на проекто – бюджета  в тази си част.

 

Председател на СРС”Подкрепа” Пловдив:

/Ат. Кръстев/

 

До
Президента на КТ”Подкрепа”
д-р Константин Тренчев

Копие: До
Министъра на
Министерството на финансите

Копие: До
Председателя kd НСАС „Подкрепа”-гр. София
г-н Ефтим Боюклиев

копие: До
Председателя на
СРС”Подкрепа”-гр. Пловдив
Атанас Кръстев

Уважаеми господа,

Настояваме да вземете отношение по исканията ни за промяна на законодателството и стандартите с цел увеличаване на трудовите възнаграждения на служителите в администрацията по трудови и служебни правоотношения.
Прилагаме подписката със списъците на подписалите се синдикални членове на КТ”Подкрепа” и други служители по трудово и служебно правоотношение в администрацията.

П О Д П И С К А
от
синдикални членове на КТ”Подкрепа” Пловдив и други служители по трудово и служебно правоотношение към район “Южен” Община Пловдив
СРЕЩУ
действащата нормативна база, по която се формира разпределението на паричните средства за основните месечни заплати и допълнителни трудови възнаграждения на работниците и служителите по трудово и служебно правоотношение в държавната администрация, както и начините за оценяване на резултатите за определянето на индивидуалните работни заплати, които не могат да се актуализират ежегодно към по-високо възнаграждение.

С И С К А Н Е
за изпълнение промяна на законодателството и стандартите, с цел увеличаване на основните месечни заплати на:
СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Считаме, че е необходимо да се предприемат действия за промяна на законодателството и стандартите към този момент, които възпрепятстват увеличаването на трудовите възнаграждения на всички работещи по трудови и служебни правоотношения в държавната администрация. Смятаме, че най уместно на този етап е действията да бъдат насочени към Министерството на Финансите, съгласувани с финансистите на Община Пловдив за увеличаване на заплатите по законосъобразен процедурен начин.
1. Да се актуализира наредбата за заплатите на служителите в държавната администраци приета с ПМС 129 от 26.06.2012 год. с цел постигане на следните искания, които към момента е невъзможно да се приложат:
2 Да бъдат спазени нивата на работната заплата при служители с по-продължителен професионален опит. Да бъдат спазени тези нормативи от сега действащата наредба за новоназначените служители, че да се предотврати несправедливостта спрямо заварените служители, назначени при старата , заварена като действаща нормативна база.
3. Да се осигурят бюджетни средства за активно прилагане на новата Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и Наредбата за условията и реда на оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, за уувеличение на индивидуалната основна месечна заплата.
4.Да се възстанови отпадналото допълнитено възнаграждение за прослужено време 1% за всяка година.
5.Друго по Ваша компетентност
След приемането на бюджета на Община Пловдив за 2014 г. се получи несправедливост между служителите назначени в държавната дейност и местните дейности, която обаче, е заложена не само в бюджета на Общината, но и в действащата нормативна база в страната.
Държавната дейност „122 – Общинска администрация – делегирана от държавата дейност” може да се дофинансира от общински приходи.
В държавната дейност утвърдения лимит за разходи за заплати през 2014 г. е същия както предходните четири години. Няма увеличение на лимита през пет поредни години. Трябва да се има предвид, че там са назначени служителите на ръководна и експертна длъжност в администрацията – Директори на дирекции, началник отдели и експерти. Служителите на ръководна длъжност ръководят, включително планират, организират, контролират и координират съответната администрация. Служителите на експертни длъжности прилагат законодателството, анализират и разработват предложения за решения на управленски проблеми, осъществяват контролни функции както по отношение на администрацията, така и спрямо дейността на други физически и/или юридически лица, когато това е определено с нормативен акт; изготвят анализи на практиката по прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми. От друга страна имат по-големи отговорности в пъти по-големи.
В Община Пловдив разходите за заплати на персонала в местните дейности – се финансират от общинския бюджет като в администрацията съществуват дейностите: „122 – Общинска администрация – дофинасиране с общински приходи” , „Други дейности по образованието”; „Други дейности по културата”- Почивно дело, Други дейности по икономиката, завиряване р. Марица, Транспортно обслужване на инвалиди, Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, 16 общински предприятия. Съгласно същия чл. 4, ал. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:”Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от общинския съвет размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт”.
В част от звената в местните дейности утвърдения лимит за разходи за заплати през 2014 г. е увеличен спрямо 2013 година. Като през предходните години също има частични увеличения. Щатните бройки за служителите, назначени в местните дейности по общините, са създадени допълнително, за да подпомагат дейността на служителите от държавната дейност. В местните дейности служителите изпълняват технически функции, свързани с техническото обслужване и подпомагане на дейността на администрацията, набиране и обработване на информацията, регистриране на документи и административно обслужване.
Тази несправедливост е двустранна от една страна е ограничен лимитът, а от друга страна през 2012 година е приета нова Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация с ПМС 129/26.06.2012 г. С приетия лимит не могат да бъдат спазени нивата на работната заплата при служителите с по-продължителен професионален опит. При спазването на новите нормативни актове за новоназначените служители, се получава несправедливост спрямо заварените служители, назначени при старата, заварена като действаща нормативна база. Наредбата предвижда стимули за увеличение на индивидуалната основна месечна заплата на служителите, които не могат да бъдат изпълнени при съществуващия лимит. Има служители, на които не е повишавана основната месечна заплата от няколко години и тя е близка до минималната за страната (от 01.01.2014 г. се повиши на 340 лева). Само за служителите в държавната дейност отпадна допълнителното възнаграждение за прослужено време (трудов стаж), с което макар и с 1 (един) % всяка година се увеличаваше основната заплата, така напрактика дори се намаляват възнагражденията на тези служители, а за служителите от местните дейности нарастват и с този 1 %.
С наредбата в сила от 01.07.2012 г. също се забраниха всякакъв вид допълнителни възнаграждения, а с промените в Закона за държавния служител отпаднаха и паричните награди за тях.
Аналогична е ситуацията във всички райони и общини, тъй като се прилагат едни и същи нормативни документи. Там където Общината има средства и Общинския съвет вземе решение се дофинансира от общински приходи. Това е крайна мярка.

С уважение :
Председател сс на КТ”Подкрепа” в р-н „Южен”
Маруся Христозова