Девета редовна отчетно-изборна конференция

Untitled-1nn

     На вниманието на медиите:

 

  Уважаеми медии,

 

           На 30.03.2015 год./понеделник/ в „Новотел-Пловдив“, зала „Пловдив“, ще се проведе  Деветата  редовна отчетно-изборна конференция на Синдикален регионален съюз „Подкрепа“ Пловдив.

           Каним Ви да присъствате на откриването, което ще бъде от 10.00 часа.

           Гости на конференцията ще бъдат – Почетния президент на КТ „Подкрепа“ –  д-р. Константин Тренчев,Президента на КТ „Подкрепа“ – инж. Димитър Манолов с целия Изпълнителен съвет на конфедерацията, Областния управител на област Пловдив, Кмета на град Пловдив и всички социални партньори.

 

           Надяваме се на Вашето присъствие!

 

           За повече информация: 0877 608 862 – Виолета Караиванова и на тази страница

Предстоящ семинар в парк хотел Пловдив

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Институтът за следдипломна квалификация–отделение при УНСС , Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда„Подкрепа“,Областна администрация Перник и Регионален инспекторат -Благоевград канят представители на Вашата институция да  вземат  участие в Семинар на тема:“Инструментариум за изготвяне на местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“. Семинарът е част от проект,осъществяван с директната финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма„Учене през целия живот“. В този смисъл участниците в семинара нямат финансов ангажимент.

Основната цел на проекта е свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии,   матрици,   ръководства   и   други   помощни   средства,   които   да   позволят   на българските общини областни администрации самостоятелно да разработят свои местни Планове за превенция и ограничаване на младежката безработица, включвайки всички заинтересовани страни на местно ниво.

На семинара ще бъдат представени разработените от екипа на проекта продукти, позволяващи   разработването   на   тези   местни   стратегически   документи.   Основна   цел   на събитието е осъществяване на широко мащабна обществена консултация с представители на институциите,имащи отношение към местните пазари на труда и представянето на младежите на тях,както и към тяхното ефективно управление,като дискусионната част от семинара е посветена на мненията, предложенията и съветите на участниците в него за оптимизиране на предложените от проекта решения.По този начин се цели постигането на увеличаване на приложимостта  и  полезността  на разработения инструментариум  в  процеса  на  планиране  и реализиране на приоритети,цели и мерки за превенция и намаляване на младежката безработица на местно ниво.

Семинарът ще се проведе на 24 и 25 ноември в парк хотел „Пловдив“,гр.Пловдив.

 

Кръгла маса по проблемите на образованието

на 20 ноември 2014 година/четвъртък/ в залата на Професионална гимназия по електроника и електротехника гр. Пловдив,от 10.00 часа ще се проведе Кръгла маса на тема:“Проблемите в средното образование на национално ниво и в частност в региона и предложенията,които Синдикат „Образование“ Подкрепа  отправи към новия министър на образованието.

Ще присъстват Председателя на Синдикат Образование Подкрепа-г-н Юлиян Петров, Председателя на СРС „Подкрепа“ Пловдив – г-н Атанас Кръстев, Председателя на Регионален синдикат Образование –г-н Цило Нейчев,юристи на КТ „Подкрепа“ и учители от системата на средното образование.

 

ДЕВЕТИ КОНГРЕС НА КТ „ПОДКРЕПА“

Уважаеми колеги,

Това са справките, които всяка синдикална секция трябва да попълни и да предаде в СРС „Подкрепа“ Пловдив до 29 ноември 2014 год. включително:

1. Анкетна карта.  -> Файл 1

2. Справка за събран и отчетен членски внос за периода октомври 2010 г.-септември 2014 г.-> Файл 2

3.Протокол за избор на делегати за делегатска конференция на СРС „Подкрепа“ Пловдив. -> Файл 3

Дата: 2014-11-18

П О Д П И С К А

П О Д П И С К А
от
синдикални членове на КТ”Подкрепа” Пловдив и други служители по трудово и служебно правоотношение към район “Южен” Община Пловдив
СРЕЩУ
действащата нормативна база, по която се формира разпределението на паричните средства за основните месечни заплати и допълнителни трудови възнаграждения на работниците и служителите по трудово и служебно правоотношение в държавната администрация, както и начините за оценяване на резултатите за определянето на индивидуалните работни заплати, които не могат да се актуализират ежегодно към по-високо възнаграждение.

С И С К А Н Е
за изпълнение промяна на законодателството и стандартите, с цел увеличаване на основните месечни заплати на:
СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Считаме, че е необходимо да се предприемат действия за промяна на законодателството и стандартите към този момент, които възпрепятстват увеличаването на трудовите възнаграждения на всички работещи по трудови и служебни правоотношения в държавната администрация. Смятаме, че най уместно на този етап е действията да бъдат насочени към Министерството на Финансите, съгласувани с финансистите на Община Пловдив за увеличаване на заплатите по законосъобразен процедурен начин.
1. Да се актуализира наредбата за заплатите на служителите в държавната администраци приета с ПМС 129 от 26.06.2012 год. с цел постигане на следните искания, които към момента е невъзможно да се приложат:
2 Да бъдат спазени нивата на работната заплата при служители с по-продължителен професионален опит. Да бъдат спазени тези нормативи от сега действащата наредба за новоназначените служители, че да се предотврати несправедливостта спрямо заварените служители, назначени при старата , заварена като действаща нормативна база.
3. Да се осигурят бюджетни средства за активно прилагане на новата Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и Наредбата за условията и реда на оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, за уувеличение на индивидуалната основна месечна заплата.
4.Да се възстанови отпадналото допълнитено възнаграждение за прослужено време 1% за всяка година.
5.Друго по Ваша компетентност
След приемането на бюджета на Община Пловдив за 2014 г. се получи несправедливост между служителите назначени в държавната дейност и местните дейности, която обаче, е заложена не само в бюджета на Общината, но и в действащата нормативна база в страната.
Държавната дейност „122 – Общинска администрация – делегирана от държавата дейност” може да се дофинансира от общински приходи.
В държавната дейност утвърдения лимит за разходи за заплати през 2014 г. е същия както предходните четири години. Няма увеличение на лимита през пет поредни години. Трябва да се има предвид, че там са назначени служителите на ръководна и експертна длъжност в администрацията – Директори на дирекции, началник отдели и експерти. Служителите на ръководна длъжност ръководят, включително планират, организират, контролират и координират съответната администрация. Служителите на експертни длъжности прилагат законодателството, анализират и разработват предложения за решения на управленски проблеми, осъществяват контролни функции както по отношение на администрацията, така и спрямо дейността на други физически и/или юридически лица, когато това е определено с нормативен акт; изготвят анализи на практиката по прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми. От друга страна имат по-големи отговорности в пъти по-големи.
В Община Пловдив разходите за заплати на персонала в местните дейности – се финансират от общинския бюджет като в администрацията съществуват дейностите: „122 – Общинска администрация – дофинасиране с общински приходи” , „Други дейности по образованието”; „Други дейности по културата”- Почивно дело, Други дейности по икономиката, завиряване р. Марица, Транспортно обслужване на инвалиди, Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, 16 общински предприятия. Съгласно същия чл. 4, ал. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:”Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от общинския съвет размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт”.
В част от звената в местните дейности утвърдения лимит за разходи за заплати през 2014 г. е увеличен спрямо 2013 година. Като през предходните години също има частични увеличения. Щатните бройки за служителите, назначени в местните дейности по общините, са създадени допълнително, за да подпомагат дейността на служителите от държавната дейност. В местните дейности служителите изпълняват технически функции, свързани с техническото обслужване и подпомагане на дейността на администрацията, набиране и обработване на информацията, регистриране на документи и административно обслужване.
Тази несправедливост е двустранна от една страна е ограничен лимитът, а от друга страна през 2012 година е приета нова Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация с ПМС 129/26.06.2012 г. С приетия лимит не могат да бъдат спазени нивата на работната заплата при служителите с по-продължителен професионален опит. При спазването на новите нормативни актове за новоназначените служители, се получава несправедливост спрямо заварените служители, назначени при старата, заварена като действаща нормативна база. Наредбата предвижда стимули за увеличение на индивидуалната основна месечна заплата на служителите, които не могат да бъдат изпълнени при съществуващия лимит. Има служители, на които не е повишавана основната месечна заплата от няколко години и тя е близка до минималната за страната (от 01.01.2014 г. се повиши на 340 лева). Само за служителите в държавната дейност отпадна допълнителното възнаграждение за прослужено време (трудов стаж), с което макар и с 1 (един) % всяка година се увеличаваше основната заплата, така напрактика дори се намаляват възнагражденията на тези служители, а за служителите от местните дейности нарастват и с този 1 %.
С наредбата в сила от 01.07.2012 г. също се забраниха всякакъв вид допълнителни възнаграждения, а с промените в Закона за държавния служител отпаднаха и паричните награди за тях.
Аналогична е ситуацията във всички райони и общини, тъй като се прилагат едни и същи нормативни документи. Там където Общината има средства и Общинския съвет вземе решение се дофинансира от общински приходи. Това е крайна мярка.

С уважение :
Председател сс на КТ”Подкрепа” в р-н „Южен”
Маруся Христозова

Трудово служебни правоотношения

До
Президента на КТ”Подкрепа”
д-р Константин Тренчев

Копие: До
Министъра на
Министерството на финансите

Копие: До
Председателя kd НСАС „Подкрепа”-гр. София
г-н Ефтим Боюклиев

копие: До
Председателя на
СРС”Подкрепа”-гр. Пловдив
Атанас Кръстев

Уважаеми господа,

Настояваме да вземете отношение по исканията ни за промяна на законодателството и стандартите с цел увеличаване на трудовите възнаграждения на служителите в администрацията по трудови и служебни правоотношения.
Прилагаме подписката със списъците на подписалите се синдикални членове на КТ”Подкрепа” и други служители по трудово и служебно правоотношение в администрацията.