1. Кодекс на труда, обнародван на 17.07.2015г., ДВ, бр. 26 – Изтегли, или четете онлайн на – Кодекс на труда


2. Кодекс за социално подпомагане,  обнародван на 17.12.1999г., ДВ. бр.110  – Изтегли, или четете онлайн на – Кодекс за социално подпомагане


3. Кодекс за поведение на служителите в държавна администрация, обнародван на 22.06.2004г., ДВ. бр.53 – Изтегли, или четете онлайн на – Кодекс за поведение на служителите в държавна администрация


4. Етичен кодекс на работещите с деца – Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи н др. – Изтегли, или четете онлайн на – Етичен кодекс на работещите с деца


5. Кодекс на професионалната етика – Обнародван на 29.09.2000г., ДВ. бр.79 – Изтегли, или четете онлайн на – Кодекс на професионалната етика


 

Други кодекси – АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, можете да намерите на страницата на Националния осигурителен институт – Тук