1. Закон за социално подпомагане – Обн. ДВ. бр.56 от 19 Ма


 

2. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ –


 

3. ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА


4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


5. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


6. ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ


7. ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА


 

8. ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА


9. ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


10. ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ


11. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО


12. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


13. ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ


14. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


15. ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА


16. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


 

17. ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ