ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КТ „ПОДКРЕПА“

1.Учредителен протокол на ПОДКРЕПА Днес 8 февруари 1989 година Инициативен комитет се събра в град Пловдив и на основание Чл. 52 от Конституцията на Народна Република България основа независимо сдружение на научно-техническата , хуманитарната и художествено-творческата интелигенция в България , което за по-кратко бе наименувано Профсъюз- Подкрепа .
2. Устав на КТ Подкрепа Чл.1 КТ “Подкрепа” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, създаден на принципите на свободното конфедериране на синдикални организации, изградени съответно на регионално и национално-професионално ниво. В тях членуват граждани, обединени за защита на своите професионални и социални интереси.
3. Стратегия и програма на КТ Подкрепа до 2015г. Конфедерация на труда „Подкрепа” е организацията, която заедно с Независимото дружество за защита правата на човека поведе борбата на българския народ срещу комунистическата тоталитарна система. След преследванията, арестите и всевъзможния натиск, КТ „ Подкрепа” не само оцеля, но се утвърди като основен фактор в социално-икономическото развитие и създаване на гражданското общество.
4. РЕШЕНИЯ на VIII-ия КОНГРЕС на КТ ПОДКРЕПА Осмият редовен конгрес на КТ “Подкрепа” след като се запозна с доклада за работата на Комисията по Устава и с решението на Конфедеративния съвет от 10.12.2010 г., продължава действието на Устава без изменение и допълнение.
5. РЕЗОЛЮЦИЯ 1- За социалния диалог и тристранното сътрудничество Като отчита приоритетите на „Стратегия 2020” на ЕС. Като се съобразява с изменените икономически условия в резултат на световната финансово-икономическа криза и промените в индустриалните отношения в следствие на това. Като отчита промените в социалния диалог в зависимост от политическата ситуация в страната, КТ „Подкрепа” счита, че следва да насочи своите усилия към:
6. РЕЗОЛЮЦИЯ 2- Политиката по заетост като двигател за растеж и иновации в квалификацията „Стратегия 2020” за излизане от кризата и за подготовка на ЕС за следващото десетилетие са фиксирани три ключови двигатели за развитие.
7. РЕЗОЛЮЦИЯ 3- Политика на доходите от работна заплата КТ „Подкрепа” отчита крайно негативното влияние на световната финансово-икономическа криза върху доходите на населението от работна заплата и пенсии.
8. РЕЗОЛЮЦИЯ 4- Социално осигуряване, социална защита и социално включване Като отчита особено продуктивното си участие в изготвянето на стратегията и рамката за усъвършенстване на пенсионната реформа в духа на националните особености и приоритетите на „Зелената книга” на ЕК. Като отчита липсата на стратегия и катастрофалното състояние на здравното осигуряване и здравеопазването в България Като взема предвид крайната бедност, в която живее населението и необходимостта от социална защита и социално включване на лицата в неравностойно положение.
9. РЕЗОЛЮЦИЯ 5-КТ Подкрепа и стратегическите приоритети на България в светлината на Стратегия 2020 КТ „Подкрепа” отчита, че двадесетгодишният преход към действащата пазарна икономика, демократични институции и правила не доведе до ефективни структурни реформи в икономиката;
10. РЕЗОЛЮЦИЯ 6-За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място “Подкрепа” декларира категорично че ще продължи активното участие и инициатива при обсъждане на законопроекти и нормативни актове, регулиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работното място, отстоявайки основните демократични принципи, залегнали в конвенциите на МОТ, директивите на ЕС, Европейската социална харта и постиженията, наречени “добра практика”.
11. РЕЗОЛЮЦИЯ 7-За регионалната политика КТ “Подкрепа” ще работи за: Пълноценното и ефективно използване на средствата, отпуснати от Европейската комисия по структурните и кохезионния фонд.
12. РЕЗОЛЮЦИЯ 8-За структурни фондове на Европейския съюз КТ „Подкрепа” поема задачата, като национално отговорен социален партньор да: Участва в мониторинга и контрола по разходването на евро средствата, отпуснати по оперативните програми, включени в Националната референтна рамка.
13. РЕЗОЛЮЦИЯ 9- За равнопоставеността на жените и мъжете КТ ”Подкрепа” ще настоява пред парламента: За възстановяване на конституционните гаранции за равнопоставеност на мъжете и жените.
14. РЕЗОЛЮЦИЯ 10-КТ Подкрепа и младите хора ВОДЕНА от загрижеността за бъдещето на страната, заявява своите ангажименти към младите хора: Подпомагане, укрепване и разширяване на своите структури от Младежката мрежа.
15. РЕЗОЛЮЦИЯ 11- Учене през целия живот за постигане на качествени работни места КТ „Подкрепа” споделя решенията в резолюцията на Европейската конфедерация на профсъюзите за ученето през целия живот като инструмент за създаване на устойчиви работни места (приета през месец декември 2010 г.), чрез осмисляне на ключовата роля на ученето за усъвършенстване на умения и компетенции, необходими за пълноценното участие в обществото и в икономиката.
16. РЕЗОЛЮЦИЯ 12-Синдикално обучение КТ „Подкрепа” отчита предизвикателствата на динамично променящите се условия в света на труда, с оглед напредъка в технологиите, промените в структурата на заетостта, демографското развитие и повишените изисквания за компетентност, гъвкавост и адаптивност на работещите, поради които синдикалното обучение следва да се превърне в един от приоритетните инструменти за усъвършенстване на знанията, уменията и способността за тяхното прилагане от страна на синдикалните служители.
17. РЕЗОЛЮЦИЯ 13- За работното време Промените в нормативната база в годините на прехода – Кодекс на труда, наредби и стандарти, свързани с работното време, доведоха до значителни пробойни в правата на работещите.
18. РЕЗОЛЮЦИЯ 14- За здравеопазването и здравната реформа За 21 година преход българските правителства не само не направиха здравна реформа и не гарантираха здравето и живота на българските граждани, но и не успяха да изградят визия и модел за здравна система, която да е адекватна на Европейските норми.

 

НАРЕДБИ

Наредба за набиране и разходване на средства от фонд “Синдикална солидарност” на КТ “ПОДКРЕПА” Чл.1. (1) Създава се Фонд “Синдикална солидарност” на КТ“Подкрепа” като отделна сметка за набиране на средства на КТ“Подкрепа” съгласно решение на VІ-ия Конгрес (8-10 февруари 2003 г.).
Наредба за набиране и разходване на средства от фонд “Синдикално обучение” на КТ “ПОДКРЕПА” Чл.1. (1) Създава се Фонд “Синдикално обучение” на КТ “Подкрепа” като отделна сметка за набиране на средства в КТ “Подкрепа” съгласно решение на VІ-ия Конгрес (8-10 февруари 2003 г.).
Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос Чл.2 /1/ Размерът на членския внос на физическите лица, членове на КТ “Подкрепа”, е процент от трудовото им възнаграждение, получено като разлика от облагаемото месечно брутно трудово възнаграждение и сумата на отчисления върху него ДОД. Всички други отчисления /вноски по заеми, издръжка, разплащателни сметки и т.н./ до размера на чистата сума за получаване не се приспадат при определянето на величината на членския внос.

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за организацията и дейността на конфедеративния съвет НА КТ ПОДКРЕПА Чл.1/1/ Конфедеративният съвет /КС/ осъществява дейността си въз основа на Устава на Конфедерацията и разпоредбите на този Правилник./2/ По въпроси, неуредени с Устава и този Правилник, Конфедеративният съвет приема отделни решения.
Правилник за организацията и дейността на Общински синдикален съюз Чл. 1 /1/ ОбСС се учредява с решение на Регионален съвет на СРС по реда на чл. 67 ал.14 от Устава на КТ „ПОДКРЕПА”./2/ Учредяването по предходната алинея се извършва при наличието на най-малко 2 (две) синдикални секции на територията на съответната община./3/ Не се допуска учредяване на повече от един ОбСС  на територията на дадена община.

/4/ ОбСС осъществява дейността си въз основа на Устава на КТ”Подкрепа” и разпоредбите на този Правилник.

Правилник за организацията и дейността на Регионален професионален синдикат Чл.1 /1/ Регионален професионален синдикат (РПС) се създава  след решение на съответен Федеративен (Синдикален) съвет на НФ (НС) и Регионален съвет на СРС./2/ РПС се учредява при наличието на най-малко 2(две) синдикални секции, членуващи в съответните НФ (НС) и СРС./3/ Не се допуска учредяването на повече от един РПС към съответна НС/НФ/ на територията на съответен СРС..

/4/ РПС осъществява дейността си, въз основа на Устройствените документи на КТ”Подкрепа” и разпоредбите на този Правилник.

/5/ Седалището на РПС е седалището на съответния СРС.

/6/ РПС носи наименованието на Националната федерация (Национален синдикат).

Правилник за организацията и дейността на синдикална секция на КТ ПОДКРЕПА Чл.1.(1) Синдикалната секция е основна структурна единица по месторабота и се учредява най-малко от 3 члена.(2) Съобразно спецификата на труда – по смени , бригади , отдели , поделения или друг организационно-производствен признак могат да се учредяват синдикални групи.
Правилник за организацията и дейността на Фирмена синдикална оргаизация на КТ “ ПОДКРЕПА” Чл.1 След предложение на синдикалната секция, по решение на Федеративния /Синдикалния/ съвет може се създава Фирмена синдикална организация (ФСО) при следните случаи:- когато работодателят е с производствена или териториална разсредоточеност;- при наличието на група работодатели;

– когато основният работодател е делегирал права по трудовите правоотношения и по колективното договаряне на ръководители на подразделения.

 

ФОРМУЛЯРИ

Заявление за регистрация на синдикална секция на КТ „ПОДКРЕПА”
Заявление за членство в КТ ПОДКРЕПА
Решение за регистрация
Удостоверение
Учредителен протокол
–  Deklaracia po chl.89

Plovdiv